CASIO PRG-60YT-1AV

CASIO PRG-60YT-1AV

伏兔,禁不可刺。 忧恚思虑,心气内索,面色反好,急求棺椁,十日死。

赤白沃,阴中干痛,恶合阴阳,小腹坚,小便闭,刺屈骨,入一寸半,灸三壮,在中极下一寸。 连连如蜘蛛丝,阴气衰。

东方甲乙木,主人肝、胆、筋膜、魂。脉来沉而绝濡,浮而不止推手者,半月死。

肺病者,用大嘘三十遍,细嘘十遍。一阴三阳者,谓脉来浮滑而长,时一沉也。

 关上脉实,胃中痛,宜服栀子汤、茱萸乌头丸,针胃脘补之。不藕不生,节节皆然。

设病者闭目不欲见人,脉当得肝脉,弦急而长。厉兑内庭主疟不嗜食,恶寒。

Leave a Reply