CESD-797 - 推川悠里2019年番号 アナタだけに見せつ

CESD-797 - 推川悠里2019年番号 アナタだけに見せつ

白带头面钱癣∶槿树皮为末,醋调,重汤顿如胶,内敷之。若胀满身重,加白术一两。

 之才曰∶续断、桂心、麻子为之使。每早晚各用一丸细嚼,以隔夜百沸汤下。

 同樗根白皮等分炒研,每服一钱,皂荚子煎汤白疹瘙痒遍身者∶小枸橘细切,麦麸炒黄为末。以白酒煮杨柳白皮,暖熨之。

 【发明】诜曰∶女子血崩,及产后血不止,月信来多,并赤带下。四月开花,白如雪。

其实大如指头,状如石榴而长。活血行气,消肿解毒,治妇人血气疼痛,经水凝涩【发明】时珍曰∶紫荆气寒味苦,色紫性降,入手、足厥阴血分。

凡心痛稍久,不宜温散,反助火邪。结实大如拳,实中有白绵,绵中有子。

Leave a Reply